Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.camelicious.pl (zwany dalej „Sklepem”), jest prowadzony przez Gold Camel Way Zdzisława Dominika Dudek Międzyrzecze Dolne 43-392, Na Węgrach 315 a NIP 937-176-76-92 REGON: 382012518 (zwaną dalej „Sprzedającą”).

 2. Kontakt ze Sprzedającą jest możliwy na następujących zasadach:
  - w formie pisemnej na adres: Międzyrzecze Dolne, ul.Na Węgrach 315 a, 43-392,
  - e-mailem, na adres: kontakt@goldcamelway.pl
  - telefonicznie, pod numerem +48 505 721 261 przy czym ta forma kontaktu może wiązać się z dodatkowymi opłatami naliczonymi przez   dostawcę usług telekomunikacyjnych, z którego usług korzysta Kupujący. Koszt opłat określony jest z reguły w umowie pomiędzy operatorem a Kupującym.

 3. Rozmowy telefoniczne mogą być przez Sprzedającą nagrywane i archiwizowane w celach dowodowych, a także w związku ze składaniem zamówień. Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych, powinien niezwłocznie przerwać połączenie.

 4. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa w szczególności: 

  - rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

  - warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

  - wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający,

  - zakaz dostarczania przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym;

  - warunki zawierania i rozwiązywania umów;

  - warunki dostawy;

  - tryb postępowania reklamacyjnego.

 5. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia  30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, natomiast przez „k.c.” rozumieć należy ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

                                                                                  § 2 Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest:

     - urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu ; Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari,

     - aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

     - włączona obsługa plików cookies,

     - program FlashPlayer.

                                                                                        § 3. Zamówienie

 1. Zakupu oferowanych w Sklepie produktów może dokonać użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany (gość). Zawarcie umowy nabycia wymaga dodania produktów do koszyka, prawidłowego wypełnienia wymaganych pól formularza zamówienia, wyboru metody płatności, wyboru metody dostawy oraz wysłania (złożenia) zamówienia Sprzedającej (poprzez kliknięcie w polu „złóż zamówienie” lub polu o podobnej treści).

 2. Rejestracja użytkownika następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanego użytkownika wymaga uprzedniego zalogowania do konta użytkownika, a następnie złożenia

 3. zamówienia z wykorzystaniem panelu użytkownika. Niektóre spośród pól formularza mogą być w tym przypadku wypełnione domyślnymi danymi, które mogą być swobodnie modyfikowane.

 4. Złożenie zamówienia przez użytkownika niezarejestrowanego wymaga wypełnienia formularza zamówienia oraz jego złożenia. Wypełnienie formularza zamówienia polega na wprowadzeniu w szczególności następujących danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy lub wybór paczkomatu albo punktu odbioru, a w przypadku zażądania faktury - dodatkowego pola NIP oraz nazwy i danych adresowych przedsiębiorcy, opcjonalnie: wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych. Jeżeli zakup dokonany zostanie przez Kupującego bez zaznaczenia opcji „faktura VAT”, to wystawiony dokument sprzedaży nie będzie mógł być następnie uzupełniony o dane związane z prowadzoną przez Kupującego działalnością gospodarczą.

 5. Z tytułu zakupu produktów Sprzedająca wystawi i doręczy Kupującemu paragon lub fakturę VAT w formie elektronicznej, chyba że Kupujący oświadczy, że chce otrzymać fakturę VAT w formie papierowej. Faktura elektroniczna zostanie wysłana Kupującemu na adres e-mail podany podczas dokonywania zamówienia.

 6. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającą drogą telefoniczną lub elektroniczną, zgodnie z danymi podanymi przez Kupującego w formularzu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia nastąpi nie później, niż w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa uważana jest za zawartą.

 7.  7.Sprzedająca może odmówić realizacji zamówienia w przypadku podania przez Kupującego danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich, jak również zachowań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

 8. Sprzedająca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia aktualności oferty. W przypadku niedostępności całości lub części zamówionych produktów, Sprzedająca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Kupującego. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia z powodu niedostępności produktów, Sprzedająca niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci uiszczoną przez Kupującego kwotę.

 

                                                                                          § 4 Cena i płatność

 1. Ceny produktów oferowanych w Sklepie są cenami brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

 2. Ceny stanowią jedynie informację handlową. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. 

 3. Ceny nie obejmują kosztów transportu. Koszty transportu są zawsze widoczne w podsumowaniu zamówienia, przed jego złożeniem przez Kupującego.

 4. Zapłata ceny nabycia może nastąpić w następujący sposób:

  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedającej,
  2. przelew za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Wykonanie zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy i uznaniu rachunku bankowego w serwisie przelewy24.pl.

 5. Cenę nabycia stanowi suma ceny zakupu oraz kosztów transportu.

 6. Cena nabycia powinna zostać w całości uiszczona w terminie do 3 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającą. Sprzedająca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Kupującego.

 

                                                                                               § 5 Dostawa

 1. Zamówione produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Czas wysyłki jest odmienny dla produktów spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych. Produkty niespersonalizowane są wysyłane w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. Produkty spersonalizowane – w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia.

 3. Dostawa produktów realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającą firmą kurierską na adres  podany przez Kupującego lub do wskazanego przez Kupującego paczkomatu.

 4. Po przekazaniu produktów firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer podany w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową firmy kurierskiej.

 5. Kupujący powinien dokonać oceny stanu produktów i ich zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić kurierowi. Po potwierdzeniu zasadności reklamacji, produkty niewadliwe zostaną wysłane do Kupującego na koszt Sprzedającej.

 

                                                                     § 6 Odstąpienie od umowy - dotyczy konsumentów

 1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu produktów, bez podania przyczyny.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb konsumenta. W związku z powyższym prawo odstąpienia nie przysługuje w stosunku do produktów spersonalizowanych.

 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającą, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedającą, przesłanym na adres siedziby Sprzedającej lub drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, na adres: Międzyrzecze Dolne ul. Na Węgrach 315a, 43-392 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

 4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik nr 2 do Regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

 5. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedająca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia, na podany przez Kupującego adres e-mail.

 6. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy produkt musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykłe używania. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwrócone produkty są niekompletne, bądź noszą ślady użytkowania, wykraczające poza zwykłe używanie, Sprzedająca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość wady.

 7. Do zwracanego produktu należy dołączyć dokument sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.

 8. Koszt zwrotu produktów, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 Ustawy, ponosi Sprzedająca. Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, by zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

 9. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy

10. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na         rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego        

      oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

11. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

12. Jeżeli Sprzedająca nie zaproponowała, że sama odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili         

      otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi  

      wcześniej. 

13. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść, jak również potwierdza, iż został       zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu produktów.

 

                                                                                                § 7 Reklamacje

 1. Sprzedająca dostarcza Produkty bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedająca odpowiada, jeżeli produkty mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, w tym Ustawą i k.c.

 2. Jeżeli po przejściu własności produktów na Kupującego ujawnią się ich wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającej reklamację z tytułu rękojmi za wady.

 3. Kupujący powinien zawiadomić Sprzedającą o wadzie w następującej formie: pisemnie na adres: Międzyrzecze Dolne ul.Na Węgrach 315 a, 43-392, oraz w formie e-mail na adres: kontakt@goldcamelway.pl W zgłoszeniu należy określić wadę produktu, termin jej wykrycia, roszczenie (czego się domaga – usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny itp.), oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować wadę. 

 4. Sprzedająca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia oraz określi jednocześnie dalsze kroki postępowania z reklamowanymi produktami.

 5. Transport reklamowanych produktów odbywa się na koszt Sprzedającej co do zasady za pośrednictwem wybranej przez Sprzedającą firmy kurierskiej.

 6. Sprzedająca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne produktów w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od ich wydania.

 7. Jeżeli Sprzedająca odmawia uwzględnienia reklamacji, a Kupujący będący konsumentem nie chce przenosić sporu na drogę sądową, to ma on możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta. Postępowania prowadzone są przez podmioty uprawnione, wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

                                                                                         § 8 Postanowienia różne

 1. Różnice pomiędzy wyglądem produktów prezentowanych na stronie Sklepu, a wyglądem dostarczonych do Kupującego, będące efektem zmiany formy graficznej opakowań, nie stanowią podstawy do reklamacji.

 2. Prezentowane na stronie Sklepu produkty oraz ich nazwy i fotografie oraz opracowania – stanowią utwory w rozumieniu obowiązujących przepisów, do których wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie przysługują Sprzedającej. Ich powielanie lub rozpowszechnianie bez zgody Sprzedającej jest zabronione.

 3. Sprzedająca nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy, w szczególności kodeksu cywilnego oraz Ustawy.

 5. Osoba korzystająca ze strony Sklepu zobowiązana jest do nieumieszczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY / WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Gold Camel Way Zdzisława Dominika Dudek Międzyrzecze Dolne 43-392, Na Węgrach 315 a NIP 937-176-76-92 REGON: 382012518 lub e-mailem, na adres: kontakt@goldcamelway o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [www.kiddostories.com]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-

 Adresat [ Gold Camel Way Zdzisława Dominika Dudek Międzyrzecze Dolne 43-392, Na Węgrach 315 a NIP 937-176-76-92 REGON: 382012518, e-mail,: kontakt@goldcamelway.pl, tel. +48 505 721 261]

-

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-

 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-

 Adres konsumenta(-ów)

-

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-

 Data

(*) Niepotrzebne skreślić.